Home

Can't see Hindi?

Why can't I see the Hindi section?

कॉशुर (कश्‍मीरी) - देवनागरी

वॊन्य् छु देवनागरी मंज़ कॉशुर लेखुन वार्याह सॅहॅल. यूनिकोडन छु कॊरमुत ब्यॊन ब्यॊन फाँटन हँज़ि पान॒व॒न्य् बॆमेली हुन्द मस॒ल॒ वार्याह हदस ताम हल. कॉशिरिचि तरक्की मंज़ छि अख बॅड रुकावट यि ज़ि कॉशुर छुन खास काँह लेख॒न॒च्य् कूशिश करान. कॉशिरिक्य् बॅड्य् बॅड्य् लिखॉर्य् ति आसन पान॒व॒नन्य् अँग्रीज़्य् या उर्दू-हिन्दियस मंज़ खतो-किताबत करान.

यन॒ पॆठ॒ कॉशिर्य् सॉरिस॒य छॅकराव॒न॒ आयि तन॒ गव यि ज़्याद॒ ज़रूरी ज़ि असि पज़ि कॉशुर लेख॒न॒च कूशिश कर॒न्य्. नवि टॆकनॉलॅजी ह॒न्दि मद॒थ॒ स॒त्य् हॆकव ऍस्य् कॉशिरिस बॆयि ज़ुव च़ॉनिथ. वन्य् हॆकव ऍस्य् कॉशिर पॉठ्य् ईमेल लीखिथ, कॉशिर पॉठ्य् वॆबसाइट बनॉविथ, त॒ कॉशिर पॉठ्य् काँह ति कंप्यूटर प्रोग्राम लीखिथ.

तयार छिव॒ कॉशुर लेख॒न॒ खॉत॒र॒? बस तॆलि ऑव तॊह्य् सही जायि. यि वॆबसाइट छि तॊहि हिव्यन नफरन बापथ बनाव॒न॒ आम॒च़ युथ ज़न॒ ऍस्य् रॅलिथ मीलिथ अख ऍक्य् स॒न्द्य् मस॒ल॒ ऍन्ज़रावव त॒ अख ऍकिस मदथ करव. गॊड॒न्यथ बॅन्य्तव यॆमि ग्रुप॒क्य् बॉच़ (member) यॆति तॊह्य् सवाल हॆकिव पृछ़िथ त॒ दॊयिमॆन ह॒न्द्यन सवालन ह॒न्द्य् जवाब हॆकिव दिथ.

कॉशिरिस पॆठ छि वन्य् इण्टरनॆटस पॆठ वार्याहन जायन कॉम चलान. यॊत ताम तॊह्य् ति अथ॒वास कॅरिव तॊत ताम दियतव यिमन साइटन नज़र:


Home © , 2002-2014, CSS © w3c .

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Home